top of page

I'm a title. ​Click here to edit me.

IMG_9360.jpg

We Are

Patumkongka Samutprakan

546498498419841.png

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019
(covid-19) โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ จึงได้จัดทำเว็บไซต์การ
เรียนรู้ออนไลน์ E-Learning ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องไปยังสถานศึกษาด้วยตนเอง สามารถเรียนได้ตามช่วงเวลาที่สะดวก เรียนได้ตามความถนัด และความสนใจ สามารถโต้ตอบกับผู้สอน แลกเปลี่ยนความรู้ ผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ ได้ทุกที่ทุกเวลา

blogger-image--2133370694.jpg

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

Image by Alexandre Chambon

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

Image by Jo Szczepanska

กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ

a2e9ce9a6e4eb8dac3aaa2d7cdd3937f.jpg

สาระการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง

(Independent Study : IS)

Image by Antoine Dautry

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

Image by Edoardo Busti

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา

Image by Hannah Wright

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

Image by Alex Kondratiev

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

Image by Anna Kolosyuk

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ

Image by Priscilla Du Preez

กลุ่มกิจกรรมพัมนาผู้เรียน

แนะแนว ลูกเสือ

bottom of page